Brabant Bemest Beter bewijst zijn waarde

19-01-2023
585 keer bekeken

In Nederland stevenen we af op een mesttekort. Daarom is het noodzakelijk dat Brussel snel de weg vrij maakt voor kunstmestvervangers. Boeren doen er goed aan om samen te werken aan innovaties op hun bedrijven om die nieuwe meststoffen effectief te kunnen aanwenden. Het is daarom belangrijk dat het project Brabant Bemest Beter wordt voortgezet.

Dat zei gedeputeerde Elies Lemkes-Straver op 12 januari tijdens het symposium Brabant Bemest Beter in Den Bosch. Circa 50 deelnemers beluisterden en bekeken daar de resultaten van de eerste fase van Brabant Bemest Beter. Ook kregen vijf ondernemers de kans innovaties te presenteren, die nieuwe kansen bieden voor productie en gebruik van circulaire meststoffen, gemaakt uit dierlijke mest. De bijeenkomst werd afgesloten met een panelgesprek, waarin boeren, bestuurders en onderzoekers hun visie gaven de rol van duurzame bemesting bij het realiseren van kringlooplandbouw.

In Brabant Bemest Beter participeren ZLTO, Has green academy, NCM en de provincie Noord-Brabant.

Duurzaam en circulair

Het college van GS bevordert duurzaam en circulair werken. In het beleidskader Landbouw en Voedsel is dit vertaald in het sluiten van kringlopen. Mevrouw Lemkes-Straver benadrukte dat mest daarbij een belangrijke rol speelt. Dit komt ook tot uiting in de Uitvoeringsagenda Mest die in november is vastgesteld. Door mest zo snel mogelijk te behandelen of te bewerken, verminderen de emissies naar bodem, water en lucht. De mest kan worden opgewaardeerd tot organische meststoffen, bodemverbeteraars en kunstmestvervangers, of zelfs tot groene energie.

Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), gaf een toelichting op de taken van deze onafhankelijke organisatie. Aan de hand van de ontwikkelingen in de nationale mestbalans bevestigde hij het tekort aan fosfaat en stikstof in 2030. Voor het complexe proces om mest tot waarde te brengen is een systeemaanpak nodig.

Gewasproeven

In de eerste fase van Brabant Bemest Beter zijn op praktijkbedrijven van deelnemers gewasproeven aangelegd met negen verschillende kunstmestvervangers en drie toevoegmiddelen. Deelnemende agrariërs hebben deze proeven met veel enthousiasme uitgevoerd. Dit werd geïllustreerd met de reacties van 5 deelnemers in een filmpje van ZLTO. Medewerkers van ZLTO zorgen voor de intensieve begeleiding van de regiogroepen. Er zijn nog mogelijkheden om mee te doen aan het vervolg van dit project. Heeft u interesse? Kijk dan op de website van Brabant Bemest Beter. Hier zijn ook de deelnemers van de afgelopen jaren te vinden.

Stages en studenten

Tijdens de bijeenkomst werd met waardering gesproken over de inspirerende en vernieuwende rol die stagiaires en studenten kunnen vervullen als ze betrokken kunnen zijn bij agrarische innovatieprojecten. Toch blijkt het voor studenten nog steeds lastig om bedrijven te vinden waar ze enerzijds praktijkervaring kunnen opdoen en anderzijds kunnen bijdragen aan allerlei vernieuwingen. Vindt u de toekomst van onze studenten belangrijk en heeft u een plaats of opdracht voor hen? Neem dan contact op met Rob Bakker van HAS green academy.

Ambitie provincie

Onze ambitie: de Brabantse landbouw- en voedselproductie is in 2030 circulair en de meest duurzame in Europa. Dit betekent dat we mineralenkringlopen zo veel mogelijk sluiten op Noordwest-Europese schaal. Mest wordt zo goed en zo dicht mogelijk bij de bron bewerkt en draagt bij aan een vitale bodem, waarin we mest zien als waardevolle grondstof en meststoffen optimaal door de gewassen worden benut. Het is een van de stappen op weg naar een emissieloze landbouw, met een verdere beperking van verlies van stoffen naar het milieu. Zo wordt de kwaliteit van bodem, water en lucht blijvend verbeterd en draagt de landbouw bij aan de Brabantse doelen van water en bodem, biodiversiteit en natuur. Daarnaast richten we ons op een verdere afname van energie- en watergebruik en het voorkomen van verspilling: in welke vorm dan ook en in de hele landbouw- en voedselketen. Als provincie geven we hieraan richting via beleid en regelgeving en we stimuleren innovatie via subsidies en proeftuinen. Ook zijn we partner in de ontwikkeling en uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak waarin alle verduurzamingsopgaven in samenhang worden aangepakt.

Zo zorgen we er samen voor dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving. En daarmee wezenlijk bijdraagt aan het Brabantse doel: drie gezonde levensjaren erbij voor elke Brabander.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen