Boeren Innovatie Netwerk de Peel

28-01-2023
557 keer bekeken

Duurzaam, efficiënt produceren én een goed inkomen, kan dat samengaan? Zes veehouders, akkerbouwers en groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar dit mogelijk is. Samen vormen zij het Boeren Innovatie Netwerk de Peel.

De deelnemers van het Boeren Innovatie Netwerk combineren een volwaardige en efficiënte land- en tuinbouw met optimale bodemkwaliteit én minimale nitraatuitspoeling. In dit project gaat het om het doelgericht (nitraatreductie in dit geval) werken door boeren vanuit een maatschappelijke wens én een bedrijfseconomische noodzaak of meerwaarde. Daarbij krijgen de boeren ondersteuning in de vorm van advies, financiering en monitoring.
AgroProeftuin de Peel doet dit samen met onderzoeksinstelling WUR Open Teelten Vredepeel en adviesbureau Van Tafel naar Kavel. Zij verzorgen het bemesting- en bodemadvies en de nitraatmetingen in bodem en grondwater bij de zes deelnemers. Daarnaast beoordelen ze de bodem op korrelige structuur, beworteling, bodemleven en de aanwezigheid van stikstofknolletjes.

Investeren in de bodem

Een van de deelnemers van het Boeren Innovatie Netwerk is vollegrondsgroenteteler Compliment in Zeeland. Het bedrijf heeft in 2022 in de bodem geïnvesteerd door het gerststro onder te werken en groenbemesters te zaaien. “Komend voorjaar willen we op dit perceel een gewas telen dat in relatief korte tijd veel stikstof nodig heeft. Bijvoorbeeld ijsbergsla."

Minder kunstmest

Met de nitraatmetingen en gewasopbrengsten kan Wageningen UR voor Compliment bepalen in welke mate de maatregelen bijdragen aan het beperken van nitraat in bodem en grondwater. “Dat is voor onze omgeving belangrijk. Als teler wil ik vooral weten of de groenbemesters voldoende stikstof in de bodem binden, zodat ik met een lagere kunstmestgift toch een zelfde opbrengst heb.”

Tools voor ondernemers

Het blijft niet bij de inspanningen van deze zes ondernemers. Wageningen UR en Van Tafel naar Kavel ontwikkelen praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit op bedrijfsniveau in kaart is te brengen. Uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk agrarische ondernemers zelf aan de slag gaan met bodemkwaliteit en emissiearm telen.

Meten is weten

Andere telers in de Peel zijn van harte uitgenodigd de ervaringen en resultaten van het Boeren Innovatie Netwerk te gebruik voor de eigen bedrijven. De komende tijd zal meer informatie beschikbaar komen; ook voor de veehouderij en de akkerbouw. Bent u geïnteresseerd en wilt u aan de slag met nitraatmetingen op het bedrijf? Neem dan contact op met Bart Jan Wulfse, bjwulfse@xs4all.nl.

AgroProeftuin de Peel

Het netwerk is een initiatief van AgroProeftuin de Peel. AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. AgroProeftuin de Peel is werkzaam in de regio Noordoost-Brabant, een van de vijf experimenteergebieden in Nederland. Bedoeld te groeien naar een voorbeeldgebied voor de ontwikkeling van kringlooplandbouw; zowel provinciaal als nationaal toonaangevend.
Meer informatie op: www.agroproeftuindepeel.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen