Het nieuwe Gemeenschappelijk EU Landbouwbeleid 2023 – 2027

28-03-2023
458 keer bekeken

De Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is gezamenlijk opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen. Het GLB biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld.

Het nieuwe GLB 23-27 voor Nederland is afgelopen december door de Europese Commissie goedgekeurd. Het Rijk en de provincies kunnen nu, samen met de waterschappen, aan de slag. 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid Europa

De landen van de Europese Unie maken samen het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voorheen waren het EU-garantiefonds, voor inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid en het plattelandsontwikkelingsprogramma losse programma’s. In het GLB 23-27 zijn deze twee fondsen, voor meer samenhang, samengevoegd in één programma. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kent in totaal 22 regelingen, die geclusterd zijn naar zes categorieën van GLB-subsidies. Deze subsidies kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden.

De Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  is gezamenlijk opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen. De lidstaten mogen binnen de kaders van het GLB er hun eigen invulling aan geven. Dit is afgestemd met de verschillende stakeholders zoals de land- en tuinders en hun belangenorganisaties en die voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Het deel van het GLB dat betrekking heeft op het plattelandsontwikkelingsprogramma (voorheen POP3) wordt vooral uitgevoerd door de provincies.

Voor welke doelen gaan we in Nederland?

Al jaren behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. Daarbij lag de focus op kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging. Dat heeft de natuur en een leefbaar platteland onder druk gezet. Er is daarom een flinke verandering nodig. Die verandering vraagt veel van agrarische ondernemers, maar ook van ketenpartijen, overheid, financiers en consumenten. De grootste uitdaging ligt in het versterken van de natuur en behalen van klimaatdoelen. Het gaat daarbij om het verbeteren van het milieu, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil het GLB 23-27 de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw bevorderen, waarbij de boer een gepast inkomen heeft en voedselzekerheid gegarandeerd is. Tot slot wordt gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid van plattelandsgebieden.

Uitvoering regelingen

Het GLB biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld. In totaal zijn er 22 regelingen. Op dit moment is het nog niet bekend hoe deze regelingen uitgevoerd gaan worden. Zodra hier meer informatie over bekend is leest u dat op de website van uitvoeringsorganisatie Stimulus.

Start 2023

Het lopende agrarisch natuur en landschapsbeheer gaat door in 2023, maar de eerste andere provinciale openstellingen worden pas verwacht in het vierde kwartaal van 2023.

Voor meer algemene informatie over het GLB 23-27 zie toekomstglb.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen