Brabants Programma Landelijk Gebied

29-03-2023
573 keer bekeken

De provincie start de uitwerking van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) aan de hand van de zgn. Houtskoolschets. In dit document worden de eerste richtingen voor de koers voor Brabant geschetst. Samen met de partners wordt het BPLG verder uitgewerkt.

In de Houtskoolschets worden de ambities en de nationale en provinciale doelen beschreven. De schets bevat ook de voorlopige ontwikkelstrategie en de samenwerkingsprincipes. De Houtskoolschets is een open agenda, als uitnodiging tot gezamenlijke uitwerking van het Ruimtelijk ontwikkelperspectief, de maatregelenpakketten en de uitvoering. 

Bekijk de Houtskoolschets

Stikstof

Het BPLG is de basis voor het vastleggen van de maatregelen die nodig zijn voor het noodzakelijke herstel van de natuur. De natuurherstel- en stikstofreductiemaatregelen moeten leiden tot een aantoonbare verbetering. Na toetsing door de Ecologische Autoriteit is dit de basis voor het verwerven van bijdragen uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur en voor een juridisch houdbare vergunningverlening. De uitvoering en effecten van de genoemde maatregelen worden gemonitord, zodat duidelijk is dat wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd, de natuur verbetert en vergunningverlening weer mogelijk is. 

Verder in gesprek

Op basis van de Houtskoolschets gaat de provincie in de maanden maart, april en mei 2023 in overleg met partners en stakeholders over de aanpak en werkwijze van het BPLG. Om zo concrete tussenresultaten te bespreken en samen te verdiepen. Deze gesprekken vinden op verschillende niveaus parallel aan elkaar plaats. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten:

  • De provincie blijft vol inzetten op de planvorming en –uitvoering in de zeventien bestaande GGA-gebieden.
  • Voor specifieke thema’s werkt de provincie samen met partners in tijdelijke ‘BPLG-Werkgroepen’.
  • Op het schaalniveau van de vier bestaande Brabantse regio’s gaat de provincie in overleg met gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties en organisaties van landbouw, milieu, natuur en landschap over de aanpak en werkwijze tijdens brede sessies.
  • Het BPLG wordt n nauwe samenhang opgesteld met het Ontwikkelperspectief voor NOVEX-gebied De Peel.
  • Afstemming over de inhoud van het BPLG verloopt via de bestaande bestuurlijke overlegstructuren. Daarnaast vindt extra bestuurlijke afstemming plaats met de 4 waterschappen en een vertegenwoordiging van de gemeenten in de 4 Brabantse regio’s.

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Door het BPLG wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de doelstellingen voor natuur, water- en klimaat, in samenhang met een duurzaam en levensvatbaar perspectief voor agrarische ondernemers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen