Subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie

09-05-2023
686 keer bekeken

De provincie komt met een subsidieregeling om bedrijven te stimuleren en faciliteren om toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie.

De subsidie kan worden aangevraagd voor een doorbaakproject met een ingrijpende impact op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel. 3 mei begint het eerste tijdvak waarin samenwerkingsverbanden met minimaal één MKB-onderneming een aanvraag kunnen indienen.

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie. Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Aanvragen subsidie

Vul het digitale aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 10 mei om 12:00 uur en 15 mei om 16:00 uur organiseert de provincie digitale informatiesessies voor ondernemers die vragen hebben over de nieuwe subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid om advies te vragen voor doorbraakprojecten die in aanmerking komen voor de subsidie.

Vragen?

Neem contact op met de provincie via (073) 680 8282 (op werkdagen van 09:00-12:00 uur) of mail naar subsidie@brabant.nl.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. Deze subsidieregeling past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen