Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Noord-Brabant

10-12-2023
439 keer bekeken

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB 2023-2027) concentreert zich in Nederland op het stimuleren van een toekomstbestendige land- en tuinbouw en een leefbaar platteland. Het GLB 2023-2027 biedt daarom subsidiemogelijkheden voor agrarische ondernemers en organisaties.

Deze subsidiemogelijkheden zijn op verschillende hoofdthema's:

 1. Ondersteuning voor landbouwers om hun bedrijfsvoering te verbeteren en aan te passen aan veranderende omstandigheden (Slimme, veerkrachtige landbouw);
 2. Stimulering van activiteiten die bijdragen aan de bescherming van het milieu, het behoud van biodiversiteit en het aanpakken van klimaatverandering (Milieu, biodiversiteit en klimaat);
 3. Versterking van plattelandsgebieden en verbetering van de leefbaarheid daar (Brede plattelandsontwikkeling);
 4. Bevordering van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in de landbouwsector en de voedingsketen en stimuleren van kennisdeling en innovatie (Samenwerking en kennisuitwisseling).

De GLB-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit de basispremie, de eco-regeling, de nationale Fieldlabs, samenwerking in veenweidegebieden en N2000-overgangsgebieden en sectorale regelingen voor Groenten en fruit en Bijenteelt. De rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Meer informatie over de rijksregelingen vind je op www.rvo.nl.

Provinciale regelingen

Voor de provincie GLB-regelingen in Noord-Brabant gaat het om het volgende:

 1. Investeringen voor (her)inrichting van het landelijk gebied
  Subsidie voor investeringen gericht op inrichting en herinrichting van het landelijk gebied om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de waterkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te verhogen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Het dient ook voor klimaatadaptatie.
 2. Samenwerking integrale gebiedsontwikkeling
  Subsidie voor de uitvoering van meerjarige integrale gebiedsplannen door samenwerkingsverbanden gericht op uitdagingen en kansen voor de landbouw, het milieu, biodiversiteit en hun potentiële bijdrage aan de klimaatopgaven. Denk aan inrichtingsmaatregelen in het landschap, waterberging, initiatieven die zich richten op koolstofvastlegging en aanpassing aan klimaatverandering.
 3. Samenwerking voor plattelandsontwikkeling - LEADER
  Subsidie voor de uitvoering van meerjarige gebiedsplannen door een gebiedsorganisatie voor bottom-up projecten gericht op de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland, milieu/water-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Deze gebiedsplannen zijn al door de provincies goedgekeurd en de gebieden liggen al vast tot eind 2027.
 4. Kennis en informatie
  Subsidie voor de uitvoering van projecten gericht op groepen van landbouwers door kennisaanbieders in de vorm van bijvoorbeeld bijeenkomsten, demonstraties en coaching.

Bovenstaande regelingen vormen de basis voor openstellingen met daarin details over de thema’s waarop een subsidieaanvraag betrekking moet hebben, de periode waarbinnen een aanvraag moet zijn ontvangen, het beschikbare subsidieplafond en de verdelingswijze.

Uitvoeringsorganisatie

Stimulus programmamanagement is door de provincies Noord-Brabant aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de provinciale GLB-subsidies. Het aanvragen van subsidies van deze provincies gaat via Stimulus programmamanagement. Meer informatie hierover en alle subsidie technische informatie is te vinden op de website stimulus.nl. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen via glb@stimulus.nl of 040-2375904.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen