Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 2.3 in werking

18-12-2023
841 keer bekeken

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) versie 2.3 in werking. Veehouders die willen uitbreiden in hun dierenverblijf dienen de BZV in te vullen voordat zij een omgevingsvergunning aanvragen.

De BZV stelt eisen aan de bedrijfsvoering om zo bij te dragen aan een zorgvuldige veehouderij.

Ontwikkelruimte verdienen

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de beleidsregel Omgevingsrecht. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. De zorgvuldigheidsscore berekent een score op thema’s zoals: (dier)gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijnstof, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.

Ga direct naar de BZV webapplicatie voor meer informatie of om aan de slag te gaan met de BZV.

Wijzigingen in nieuwe versie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 december de BZV 2.3 vastgesteld. Daarin zijn onder andere de certificaten geactualiseerd en is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor en monovergisting toegevoegd. Gespecialiseerde melkjongveebedrijven worden (voorlopig) uitgezonderd van de verplichte score op certificaten.

Verder is de BZV-regeling omgezet in een beleidsregel en toegevoegd als paragraaf aan de beleidsregel Omgevingsrecht. In de toelichting van deze beleidsregel is het totale overzicht van alle wijzigingen opgenomen. BZV 2.3 voldoet daarmee aan de actuele wet- en regelgeving.

Ambitie provincie

Brabant streeft naar een veerkrachtige Brabantse landbouw- en voedselsysteem: een systeem dat toekomstbestendig is en aansluit bij de lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid. Er wordt koers gezet naar een landbouw- en voedselsysteem, dat slim, circulair, waardevol en verbonden is. Met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) speelt in op deze thema’s en helpt veehouders om zorgvuldig te zijn.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen