Percelen gezocht voor meetcampagne bodemindicatoren Zuidwestelijke Delta

28-02-2024
231 keer bekeken

Gangbare bodemanalyses geven informatie over bodemvruchtbaarheid, maar vertellen weinig over bijvoorbeeld de waterhuishouding op een perceel. Dit is belangrijk voor gewasproductie en maatschappelijke opgaven zoals het omgaan met extreme neerslag of droogte.

Met het project ‘Sensorisch Landschap’ wordt er aan nieuwe methodes om bodemvitaliteit te meten gewerkt. De provincie steunt dit project.

In Sensorisch Landschap wordt het bodemleven onderzocht door het eDNA in de bodem te meten en de waterregulatie wordt met sensoren in kaart gebracht. Met deze methodes zijn al indicatoren ontwikkeld op rivierklei en zandgrond. Met deze nieuwe meetcampagne in de Zuidwestelijke Delta wil Sensorisch Landschap methodes ook toepasbaar maken voor zeeklei.

Daarom zoekt het project naar zeeklei percelen in de zuidwestelijke Delta: Zeeland, Westelijk Noord-Brabant, en de Zuid-Hollandse eilanden. Deelname is gratis en interessant voor percelen met: bijzonder veel of juist lage opbrengst (terwijl gangbare, chemische metingen daar geen verklaring voor geven), percelen die bijzonder droogtegevoelig zijn en percelen waar bodemverbeterende maatregelen worden getroffen en het effect op het bodemleven (deels) onbekend is.

Zowel bedrijven met graslanden als akkers kunnen meedoen. Aanmelden kan tot 7 maart 2024 en via dit formulier.

Wat levert het op?

Op elk perceel worden eDNA metingen gedaan om de hoeveelheid en de samenstelling van het bodemleven in kaart te brengen. Daarnaast wordt de waterinfiltratie op het perceel geanalyseerd en worden gangbare metingen (chemisch en fysisch) verricht ter controle. Per aangemeld perceel komt een uitgebreid rapport met de meetresultaten en bevindingen. Dit kan input geven voor aanvullend of ander bodem beheer.

Meetcampagne

De meetcampagne duurt 1 jaar. In maart wordt een eerste bodemmonster gestoken. Daarin wordt het bodemleven geanalyseerd aan de hand van het DNA dat in de bodem aanwezig is. Om de relatie te kunnen leggen tussen het bodemleven en andere bodemeigenschappen worden ook andere metingen, zoals chemische analyse en bepaling van de verdichting, gedaan.

In de zomer (juni/juli) wordt nogmaals een meting gedaan voor het bepalen van infiltratie en watervasthoudend vermogen.

Resultaten

Aan het eind van het jaar 2024 organiseert Sensorisch Landschap een bijeenkomst met alle deelnemers om gezamenlijke de resultaten van het project te bespreken en verder te interpreteren.

De resultaten van deze studie worden publiek beschikbaar gesteld, zo kan iedereen ermee aan de slag en wordt de kennis over duurzaam bodembeheer verder ontwikkelt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen