Week van de Circulaire Economie: 11 t/m 16 maart

11-03-2024
185 keer bekeken

Deze week staat in het teken van de Week van de Circulaire Economie: het grootste landelijke inspiratie- en netwerkevenement voor en door (beginnende) circulaire ondernemers. Het is een event dat zich richt op het vergroten van bewustwording en het aanmoedigen van initiatieven over circulariteit.

Activiteiten in Brabant

Benieuwd naar alle (fysieke én digitale) evenementen deze week? Bekijk dan de website: www.deweekvandecirculaireeconomie.nl.

In Brabant werken we hard aan een wendbare, duurzame en toekomstbestendige economie. De provincie wil dat overheden, inwoners en bedrijven in Brabant grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken om zo de economie duurzamer en meer concurrerend te maken. De provincie ondersteunt bedrijven die nieuwe producten en processen ontwikkelen waardoor zij helpen om dit doel te bereiken.

Over circulariteit en duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid gaat over het (her)gebruik van energie en grondstoffen. We verduurzamen door te veranderen van een fossiele naar een circulaire economie. Een duurzame en circulaire economie is gericht op het hergebruik van producten, materialen en grondstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een lager verbruik van energie. Hierdoor worden we ook minder afhankelijk van materialen, grondstoffen en energie uit het buitenland.

Zo ook in de Brabantse landbouw- en voedselproductie. Dit gebeurt door bijvoorbeeld een gesloten mineralenkringloop (in plantaardige en dierlijke ketens), en door zo veel mogelijk emissieloze landbouw te realiseren. Met als resultaat dat voedselketens gezond voedsel produceren en landbouwbedrijven bijdragen aan een gezonde leefomgeving. 

Kringlooplandbouw

Het ontwikkelen van kringlooplandbouw is een gezamenlijke zoektocht van boeren, ketenbedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten. Om kringlopen te kunnen sluiten is het nodig om minder grond- en hulpstoffen te gebruiken, het verlies aan mineralen tegen te gaan, zoveel mogelijk waarde te halen uit reststromen en eindproducten en om de ketens van akkerbouw en veehouderij sterker met elkaar te verbinden, waarbij de reststromen van de ene keten de grondstof worden voor de andere. Bijvoorbeeld in mestverwaarding, waarin mest als waardevolle grondstof voor kringlooplandbouw wordt ingezet.

De provincie is samen met partners aan de slag, op weg naar een toekomstbestending landbouw- en voedselsysteem waarin circulariteit een belangrijke rol speelt. Dat er in Brabant al best wat gebeurt op het gebied van circulair ondernemen, blijkt uit een aantal circulaire ondernemers die onderdeel zijn van de landbouw- en voedselketen, zoals ondernemer Janke van Dijk die in september 2023 een Agrifoodpluim won. Met PaludiPlants laat ze op zeer innovatieve wijze de mogelijkheden van natte teelten en het verwaarden van reststoffen zien. Of het bedrijf PeelPioneers, die sinaasappelschillen verwerkt tot functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie en in 2022 een Agrifoodpluim kreeg van de provincie.  

Meer weten over de onderwerpen bij dit thema? Neem dan een kijkje op www.toekomstbehendigbrabant.nl.

Foto: PeelPioneers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen