Genomen stappen

Begin 2016 heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen voor de ‘Mestdialoog’ om te komen tot een nieuw Brabants mestbeleid. Dat beleid is door Provinciale Staten in juli 2017 vastgesteld. Regels voor het Brabantse mestbeleid zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2017 Noord-Brabant die in 2020 is overgegaan in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Hieronder kunt u lezen welke stappen sindsdien zijn genomen om het nieuwe mestbeleid handen en voeten te geven.

Visie op mestbewerking 

In het najaar van 2017 hebben gemeenten uit Zuidoost- en Noordoost-Brabant het provinciebestuur benaderd met twee vragen: ‘Wat voor soort mestbewerking willen wij in Brabant?’ en ‘Kan dit ook op geschikte locaties in het buitengebied?’. De eerste vraag heeft geleid tot de Visie op mestbewerking. Deze is in april 2019 aan alle gemeenten toegezonden. Over de tweede vraag zijn afspraken gemaakt tijdens de ontwikkeldagen in december 2018. Sindsdien zijn gemeenten, provincie en waterschappen met elkaar op zoek naar geschikte gebieden voor mestbewerking. Afstemming vindt plaats in het bestuurlijk overleg transitie landbouw (BOTL) van de Brabantse gemeenten en waterschappen en de provincie.

Notie reikwijdte en detailniveau

Onderdeel van de afspraken was om het instrument plan-MER te gebruiken, vanwege de objectiviteit en transparantie milieubeoordeling. Als onderdeel van een plan-MER is in 2019 de onderzoeksopzet beschreven in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). Het concept NRD heeft vanaf 19 november 2019 voor 6 weken ter inzage gelegen.

Plan van aanpak plan-MER Mest

Desgevraagd hebben de Commissie m.e.r. en BrabantAdvies een advies uitgebracht over het NRD. Uit de zienswijzen en de adviezen is het Plan van aanpak plan-MER voortgekomen. Na afstemming in het BOTL hebben Gedeputeerde Staten het Plan van aanpak eind februari 2020 vastgesteld.

Gunning plan-MER Mest

Eind april 2020 is de combinatie Tauw/Pouderoyen de opdracht gegund om het plan-MER op te stellen.

Oplevering ontwerp plan-MER Mest uitgesteld

In de zomer van 2021 is besloten het Plan-MER Mest traject op te schorten en eerst de nieuwe richtlijnen van de op te stellen Uitvoeringsagenda Mest af te wachten. 

Uitvoeringsagenda Mest vastgesteld

Op 1 november 2022 hebben GS de Uitvoeringsagenda Mest vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten van deze UA zal een locatieonderzoek worden verricht om vast te stellen op welke locaties mestbewerking verantwoord kan plaatsvinden.

Cookie-instellingen