Mest, het bruine goud

Ook dit jaar organiseert de Provincie Noord-Brabant weer een symposium Mest op 25 juni 2024 in het Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Hét netwerkevent waar veel kennis en inspiratie is te halen over thema’s als mestbewerking en mestaanwending. Naast veehouders, akkerbouwers en tuinders zijn ook erfbetreders, onderzoekers, beleidsmakers, vergunning verstrekkers, toezichthouders, technologiebedrijven en ketenpartijen uitgenodigd. Een mooie kans om inspiratie op te doen en te netwerken! Wij hopen dat jij er dit jaar ook (weer) bij bent. 

 

 MELD JE HIER AAN 

 

Programma 

De ochtend wordt plenair geopend door Henk Gerbers en gedeputeerde Marc Oudenhoven. Vervolgens neemt Jan Roefs, directeur van NCM, je tijdens zijn keynote mee in de stand van zaken van verschillende technologieën rondom mestbewerking. Na het plenaire deel zullen er twee inspiratierondes zijn met verschillende deelsessies, waaraan je naar eigen keuze kunt deelnemen. Tijdens deze deelsessies vertellen ondernemers en/of toeleveranciers van technologie over hun praktische leerervaringen met mestbewerking en mestaanwending. Het programma wordt afgesloten met een netwerklunch. 

08:30 - 09:15 Ontvangst en registratie 
09:15 - 09:30 Plenaire opening 
09:30 - 09:50 Keynote: Mestbewerking, waarom en hoe?
10:00 - 10:40 Inspiratieronde 1 
10:45 - 11:00 Pauze 
11:00 - 11:40 Inspiratieronde 2 
11:45 - 12:00 Plenaire afsluiting 
12:00 - 13:00 Netwerk lunch

 

Inspiratiesessieonderwerpen ronde 2:

1. Brabant Bemest Beter; toepassingen op het land en impact op bodem, gewas en uitspoeling
In BBB doen ondernemers ervaring op met alternatieve meststoffen, die bijdragen aan het bevorderen van kringlooplandbouw. Tijdens de inspiratiesessie leggen Fauve Henst & Jan Theuws ( ZLTO) uit hoe ondernemers worden ondersteund bij de demo’s en worden tot nu toe opgedane leerpunten toegelicht. 

2. Nature Energy; grootschalige mestverwaarding op bedrijventerreinen
Europese marktleider in grootschalige mestverwaarding en productie van biogas uit mest geeft haar visie op de rol van biogas in de internationale energietransitie. Tevens zal Robbert Borsboom (Nature Energy) vertellen over de activiteiten van Nature Energy in een aantal landen en hun ambities om te groeien in grootschalige mestverwaarding. 

3. Stichting Mestafzetcontrole, KIWA en NCM; RENURE de borging van kwaliteit en productie
Kiwa VERIN zet in opdracht van het NCM een kwaliteitssysteem (certificering) op voor de productie van kunstmestvervangers. De gecontroleerde en geborgde productie van kunstmestvervangers vormt een belangrijke stap richting de uiteindelijke toelating van kunstmestvervangers in Nederland. Het kwaliteitssysteem biedt inzicht in en verantwoording van volumestromen en borgt de kwaliteit van het eindproduct. Er wordt een presentatie gegeven door Geralda Hop over de stand van zaken. Zij gaat daarna, met Ruud Huirne, onder leiding van Jan Roefs, met de zaal in discussie.

4. Vervaet en Cerfontaine; Precisiebemesting met NIR sensoren en taakkaarten 
In deze sessie vertellen Jonathan Hoekman, Jelle Vervaet (Vervaet Machinery) en Daniël Cerfontaine (loonwerker) over hun onderzoek. Dit onderzoek presenteert een praktische uitwerking van precisiebemesting door het gebruik van nabij-infraroodsensoren (NIR) en taakkaarten. Precisiebemesting biedt een innovatieve oplossing voor het optimaliseren van mestgebruik in de landbouw, waardoor zowel de gewasopbrengst als de milieuduurzaamheid worden verbeterd. Het doel is om de efficiëntie van mesttoediening te vergroten door real-time gegevens over bodemsamenstelling en gewasbehoeften te integreren in het bemestingsproces.

5. Agricycling; Wat kan ons de bodem nou schelen?
Friese melkveehouder Pieter van der Valk neemt jullie graag mee in zijn denkkader van de landbouw als basis van het recyclerend vermogen van onze samenleving. Want de bodem biedt meer dan alleen voedsel, het is de enige plek waar de echte recycling plaatsvindt. Wat is de positie van de boer en waarom is het juist nu cruciaal om erover na te denken. Hij vertelt over de rol van regionale Agricycling coöperaties in een kringloopsamenleving.

6. HAS Green Academy; Biologisch aanzuren en andere toevoegmiddelen
Rob Bakker en Jan Meiresonne van HAS Green Academy vertellen hoe additieven helpen bij het verduurzaam verwaarden van mest. Bij deze middelen kan doorgaans onderscheid gemaakt worden in biologische, chemische en fysische middelen die ieder een andere werking hebben. Een methode die al langer bekend is, is het biologisch aanzuren van mest, dat leidt tot vermijden van ammoniak en methaanemissies tijdens opslag en aanwending. De HAS heeft een aantal succesvolle experimenten op een melkveehouderijbedrijf uitgevoerd, op zowel pilot- als demo-schaal. Het toevoegen van kleine hoeveelheden van snel-afbreekbare zuren, zorgt voor een naar verhouding, hogere biogasopbrengst. Biologisch aanzuren kan bovendien snel geïmplementeerd worden in bestaande stallen zonder dat het grote investeringen vergt. 

 

Inspiratiesessierondes 2:

1. Bemest op z’n Best; naar betere toedieningstechniek met minder emissies
BoB staat voor het maximaal benutten van stikstof uit mest en halvering van de ammoniakemissie bij toediening van mest op het land. Hieraan werkt het project samen met loonwerkers, machinebouwers en boeren. Om in dit streven te slagen speelt BoB in op de belangen van ieder in deze keten. Het gaat om markt, om praktisch goed werkende machines, om technische innovaties die ‘uit’ kunnen. BoB heeft ruim 10 innovaties in onderzoek. Er is hoop en vertrouwen dat het daarmee mogelijk is om de ammoniakemissie in het veld te halveren t.o.v. bemesting met de zodenbemester of sleepvoetbemester. Koos Verloop (WUR) en Herman Krebbers (Delphy) vertellen over de huidige praktijk en zien dat ook met de huidige technieken al veel valt te verbeteren.

2. Biolectric & FarmCubes; Mono-mestvergisting en stikstofstripping op het boerenerf
Klaas Vanhee (Biolectric) en Sietze Draaijer (Referm) vertellen over de mogelijkheden van stroom of groen gas uit uurverse mest, op de boerderij; maximale emissiereducties, geautomatiseerd proces en zonder transport van mest of andere afvalstromen. Optionele combinatie met een stikstofstripper om RENURE te produceren en mestafzetkosten te verlagen. Interessant vanaf 100 melkkoeien of equivalent in varkens.

3. De Groene Mineralen Centrale; Wat maak je van digestaat en hoe verwaard je dat?
Arjan Prinsen vertelt over wat er komt kijken bij het grootschalig processen en verwaarden van digestaat. En hoe dit past bij kringlooplandbouw en het sluiten van regionale kringlopen. Wat zijn de leerervaringen bij het ontwikkelen van bodemverbeteraars en kunstmestvervangers voor grasland, incl. ook de mechanisatie voor aanwending? Een verhaal dat antwoord geeft op praktische vragen van o.a. veehouders, akkerbouwers, mestbewerkers, waterschappen en beleidsmakers die werk willen maken van volhoudbare kringlooplandbouw in Nederland.

4. PPS BAAT; Bemestingsadviezen akkerbouw toekomstgericht, incl. dynamische
bemestingsadviezen in het groeiseizoen
Janjo de Haan (WUR) en Romke Postma (NMI) delen bemestingsadviezen voor de akkerbouw. In de PPS BAAT (BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht) worden nieuwe bemestingsadviezen ontwikkeld voor de akkerbouw op basis van de laatste kennis en technologie en met aandacht voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, stikstof en klimaat. Een onderdeel hierin is de meststofkeuzetool voor een advies van meststoffen die goed passen bij het perceel en behoefte van het gewas én die uitspoeling, vervluchting en broeikasgasemissies zoveel mogelijk beperken. In de inspiratiesessie wordt de PPS BAAT toegelicht met discussie over de noodzaak van nieuwe bemestingsadviezen en aandacht voor meststofkeuze daarbij.

5. PPS KNAP; Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater
Kimo van Dijk (WUR) vertelt over de nutriëntenkringloop in Nederland. Deze is nog verre van gesloten, waarbij de grootste lekkages in het systeem de communicatie en industriële afvalketens betreffen. De ontwikkeling en uitrol van systemen waarmee nutriënten worden teruggebracht in de (voedsel)kringloop ervaren diverse barrières op het snijvlak van technologie, kennis, regelgeving, samenwerking en economie. In KNAP (Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater) wordt een kwaliteitssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd bij een aantal casussen.

6. TU Eindhoven; Tijd voor mestvalorisatie, over het verbeteren van rendement van
mestbewerkingsinstallaties met behulp van embranen en voorbehandelingen
Nu veranderingen in de derogatie-regelgeving en groen licht voor RENURE is, is de volgende stap de daadwerkelijke valorisatie van mest en digestaat. In deze presentatie gaat Marrit van der Wal (TU Eindhoven-Membranes Materials & Processes) in op enkel technologieën voor het opwerken van mest en digestaat en zullen we de praktische toepasbaarheid van de geproduceerde stromen analyseren. De gepresenteerde informatie is het resultaat van een studie bij een aantal mestverwerkers, analyses van bestaande technologieën en experimenten in het lab voor onderbouwing en verklaring van praktijkervaringen.

 

Middagprogramma versnellingsaanpak innovatie emissiereductie Landbouw

Op dezelfde dag en locatie organiseren de (zand)provincies, rijk en sectoren in de middag een netwerk-event dat in het teken staat van innovatie en emissiereductie in de stal en op de akker. Tussen het ochtendprogramma van het Symposium Mest en het middagprogramma over versnellingsaanpak innovatie emissiereductie Landbouw zit een gezamenlijke netwerklunch. Meer informatie over de organisatie van het middagprogramma vind je hier.

 

Meer weten of vragen?

Stuur je vraag per e-mail naar mestinbrabant@brabant.nl

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen