Additieven in mest

Het gebruik van additieven is een innovatieve methode om dierlijke mest te verwaarden. Bij additieven is onderscheid te maken in biologische, chemische en fysische middelen die elk een eigen specifieke werking hebben. Vaak claimen fabrikanten dat de emmissie van ammoniak en methaan afneemt. Daarnaast zou minder nitraat uitspoelen naar het grondwater wat tot gevolg heeft dat de plant de nutriënten in de bodem beter benut. Herdoor kunnen additieven, zowel agronomisch als ecologisch, perspectief hebben.

Het ontbreekt echter vaak aan onderbouwing – zowel in literatuur als praktijk – om een betrouwbaar oordeel te vellen over de specifieke werking van additieven in dierlijke mest. Ook is het onduidelijk welke relevante wet- en regelgeving bestaat rond het gebruik van deze middelen.  

Inventarisatie en overzicht

Vierdejaarsstudenten van de HAS Hogeschool voeren een afstudeeropdracht uit waarbij zij deze additieven onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van additieven voor dierlijke mest die momenteel verkrijgbaar zijn op de Europese markt. Daarnaast bundelen zij de beschikbare informatie over deze additieven en maken zij dit overzichtelijk. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het leggen van contact met producenten en gebruikers van additieven. 

Op basis van literatuuronderzoek en vergaarde informatie stellen de studenten een adviesrapportage op. Hierin brengen zij advies uit over additieven die voldoende perspectief bieden voor een vervolg (praktijk)onderzoek. Dit levert een bijdrage aan het kennishiaat over de relevantie van additieven voor het beter benutten van nutriënten uit dierlijke mest in de verduurzaming van de agrarische sector.

 

Cookie-instellingen