Ik moet mijn stal (ver)bouwen

Brabantse eisen – OV

De provincie Noord-Brabant heeft in haar Omgevingsverordening (OV) emissiefactoren en voorwaarden gesteld (per diercategorie) die van toepassing zijn op nieuwe of bestaande huisvestingssystemen. De opgenomen reducties zijn percentages die gelden ten opzichte van de traditionele emissies (overige huisvestingssystemen), zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. De bijbehorende emissiefactor is de emissie uitgedrukt in het aantal kilogrammen ammoniak per dierplaats per jaar dat maximaal is toegestaan.

Onder Afdeling 2.7 Landbouw staan de eisen voor huisvestingssystemen per diercategorie. In Bijlage 2 Technische eisen huisvestingssystemen vind je de details van deze eisen.

Het Bestuursakkoord 2023-2027

In het Bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant wordt beknopt ingegaan op de Brabantse bijdrage aan de stikstofoplossing in relatie tot de veehouderijsector. Lees hier het bestuursakkoord 'Samen maken we Brabant’.

Belangrijke punten uit het Bestuursakkoord

Bedrijven met intensieve veeteelt die een ouder huisvestingsysteem (15 à 20 jaar oud) gebruiken, vragen we - net als hun collega’s die dat al wel hebben gedaan - om voor een bepaalde datum te zorgen dat ook zij een bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Niets doen, mag niet beloond worden. De verplichte aanpassing moet dan wel vergunbaar (juridisch mogelijk) zijn.

We handhaven niet als ondernemers wel op tijd een vergunning hebben aangevraagd en die buiten hun schuld nog niet is verleend. Concreet betekent dit het volgende:

  • Voor de melkveesector en kalversector verschuiven we de deadline om stikstof te reduceren naar 1 januari 2026, omdat deze diersoorten veelal gehuisvest zijn in open stalsystemen waarvoor op dit moment nog geen bewezen systemen, technieken en maatregelen beschikbaar zijn. Ondernemers in deze sector maken de komende jaren een keuze uit systemen, technieken en maatregelen die beschikbaar komen, tenzij we uiterlijk 9 maanden voor deze deadline vaststellen dat er via deze weg geen reductie vergunbaar is.
  • Voor overige sectoren waarvoor voer- en managementmaatregelen en/of technieken beschikbaar en vergunbaar zijn, blijft de datum om stikstofuitstoot terug te brengen van 1 juli 2024 overeind.
  • Voor ondernemers die al maatregelen getroffen hebben voor 1 oktober 2023 in het kader van de stallendeadline in de (Interim) Omgevingsverordening handhaven wij de vrijwaringstermijn van 20 jaar bij rundvee en 15 jaar bij overige diersoorten, voor zover het onze bevoegdheden betreft.

Uitvoeringsagenda Mest

Op basis van het beleidskader Landbouw en Voedsel heeft de provincie een Uitvoeringsagenda Mest opgesteld. De Uitvoeringsagenda Mest van de provincie Noord-Brabant benadrukt het belang van kringlooplandbouw, waarbij natuurlijke mest als waardevolle bron van bestanddelen en mineralen een centrale rol speelt. Het doel is om overlast voor de omgeving te minimaliseren door snelle mestbewerking, zorgvuldige locatiekeuze en strikte vergunningsvoorwaarden. Door mest te behandelen als een bruikbare grondstof voor de landbouw, wordt de voedingswaarde behouden en worden bodem, water en lucht verbeterd. De agenda richt zich op het verminderen van kunstmestgebruik en de overgang naar een kringloopgedreven systeem. Het uitgangspunt is om mest zo dicht mogelijk bij de bron te bewerken om nutriëntenverlies te voorkomen, emissies te verminderen en overlast te beperken.

Met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen is al een proces in gang gezet om innovatieve stalsystemen te ontwikkelen en te implementeren die emissies aanpakken via dagontmesting (al dan niet met ‘scheiden aan de bron’) en daarmee goed zijn voor de dieren, omgeving en de boer.

Meer hierover lezen? Kijk hier.

Mogelijkheden per diercategorie

Er komen steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. De mogelijke stalmaatregelen vind je per diercategorie via onderstaande links. 

Cookie-instellingen