Agroforestry en beleid

In 2017 heeft de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) de oude Boswet vervangen. Sindsdien zijn de provincies bevoegd gezag voor houtopstanden en daarmee ook verantwoordelijk voor de meldingsplicht, regels over herplanting en ontheffingen van herplantplicht.

Agroforestrysystemen vallen bijna altijd onder de houtopstand. Toch zijn er voldoende uitzonderingen waardoor er geen meldingsplicht is. Dat heeft dan te maken met de soort beplantingen en de regelmaat waarin geoogst wordt.

Gemeentelijke en EU-regels

Binnen de bebouwde kom kan de gemeentelijke overheid eigen regels opstellen. Dan is de APV of een bomenverordening van kracht.

Verder heeft u als u agroforestry bedrijft ook te maken met de bestemmingsplannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Omdat het gaat om landbouwgrond wilt u natuurlijk ook dat dit landbouwgrond blijft, probeer dit te regelen bij de gemeente.

Als u hout gaat produceren en oogsten heeft u soms ook te maken met de habitattoets en de soortentoets. Ook kunnen er privaatrechtelijke regels en publiekrechtelijke EU-regels van toepassing zijn.

Informeer wat voor u van toepassing is

Informeer bij de provincie naar:

  1. de Wnb-regels
  2. of uw percelen in een Natura 2000 of EHS/NNN gebied liggen
  3. de provinciale regels op het gebied van landschappelijke inpassing

Informeer bij de gemeente naar:

  1. de gemeentelijke APV
  2. het bestemmingsplan
  3. andere eventuele bijzonderheden van de locatie
  4. zorg er bij de gemeente voor dat het perceel de bestemming landbouw behoudt
Cookie-instellingen