Vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof van start

07-12-2020

Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden liggen en willen stoppen, kunnen zich vanaf 18 januari melden bij de provincie Noord-Brabant. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.

De provincie krijgt, verdeeld over drie rondes, in totaal 53 miljoen euro budget van het Rijk. In de eerste ronde gaat het om circa tien bedrijven. De provincie koopt bedrijven aan voor de marktwaarde. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen.

Om zich te kunnen aanmelden als piekbelaster moet een bedrijf een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan 2 mol gemiddeld per hectare per jaar op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Alleen bedrijven die dicht bij zulke gebieden liggen voldoen hieraan. Om te bepalen met welke piekbelasters de provincie vervolgens in zee gaat, kijkt de provincie bijvoorbeeld ook naar welke bedrijven landbouwgrond willen mee verkopen, en of die grond in te zetten is voor de gebiedsgerichte aanpak van de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant. Ook veebedrijven zonder grond kunnen overigens in aanmerking komen voor aankoop.

Schuifpuzzel

Erik Ronnes, coördinerend gedeputeerde van de gebiedsgerichte aanpak stikstof legt uit dat de aankoop van piekbelasters meerdere doelen tegelijk dient: “Om een gebiedsaanpak tot een succes te maken is grondverwerving cruciaal. Een aankoop van grond in of dicht bij een natuurgebied kan zomaar het eerste stukje van de schuifpuzzel zijn dat de beweging in dat gebied op gang brengt. Bijvoorbeeld omdat een naburige veehouder met deze grond kan extensiveren. Je bereikt dus meer dan alleen de stikstofafname van die ene stoppende veehouder, het kan ook helpen om nieuw perspectief te bieden aan gebieden met grote opgaven.”

In de gebiedsgerichte aanpak kunnen – afhankelijk van het gebied – meerdere vraagstukken bij elkaar komen, zoals het verminderen van stikstofneerslag, natuur- en bodemherstel, het stoppen van verdroging, de landbouw- en energietransitie en soms ook woningbouw en verkeer. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen overheden, (agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners in het gebied. De provincie werkt deze aanpak momenteel verder uit in de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Vrijwillig

Belangstellende veehouders kunnen zich tussen 18 januari en 1 maart 2021 bij het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie vrijblijvend aanmelden voor de eerste ronde. Met behulp van de nieuwe Aerius Aankoop Calculator kunnen veehouders aantonen dat zij piekbelaster zijn.

De gerichte opkoop is één van de regelingen die het kabinet aankondigde in het kader van de stikstofaanpak. In 2021 komt er een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar, de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee- varkens en pluimveehouders zich te zijner tijd kunnen aanmelden bij RVO, ook als ze geen piekbelaster zijn. Verder was het voor varkenshouders, in het kader van de aanpak van geuroverlast, eerder mogelijk in te schrijven voor de sanering varkenshouderijen. Die regeling is inmiddels gesloten.

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 15 december van 13.00 – 14.30 uur is er een online informatiebijeenkomst over de vrijwillige aankoop van piekbelasters stikstof. De bijeenkomst is bedoeld voor adviseurs van agrarische bedrijven en andere belangstellenden. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren onze medewerkers u over de mogelijkheden en voorwaarden van de vrijwillige aankoop van piekbelasters stikstof en waar u terecht kunt voor ondersteuning en vragen. Aanmelden kan t/m 11 december via het online aanmeldformulier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen